Konkurs Nasze Paznokcie & Instagram

Chcemy być bliżej Ciebie!
Obserwuj nas w mediach społecznościowych
i jako pierwsza poznaj nasze nowości!

Podziel się radością z zakupów!
Udostępnij zdjęcie zakupionych produktów wraz z ulotką dostępną w Punktach Stacjonarnych
lub poniższą grafiką!

oznacz nas @naszepaznokciepl,
dodaj odpowiedni #hashtag
i WYGRAJ BON do naszych Punktów
stacjonarnych!*

#naszepaznokcieraciborz
#naszepaznokcierybnik
#naszepaznokciegliwiceREGULAMIN KONKURSU

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs (zwany dalej: „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą: „Nasze Paznokcie & Instagram”.
2. Organizatorem Konkursu jest Nasze Paznokcie Tomasz Depta ul. H.Pobożnego 23, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, NIP: 639-178-55-04, (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Celem Konkursu jest promowanie zakupów w Punktach stacjonarnych Nasze Paznokcie,
4. Możliwość wzięcia udziału w Konkursie mają pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, adres mailowy oraz profil w serwisie Instagram
(zwane dalej: „Uczestnikami”).
5. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.12 2018 r. i trwa do 30.04.2019 W czasie trwania
Konkursu Uczestnicy mają możliwość dokonywania zgłoszeń swojego udziału.
6. Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady
i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników
Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

§ 2 - WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy Organizatora oraz strony umów cywilnoprawnych zawartych z Organizatorem;
b) inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, to jest osoby będące
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w
tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej
małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie w czasie trwania Konkursu zgłoszenia
do udziału w Konkursie (dalej jako „Zgłoszenie”) opisanego szczegółowo w § 3 ust. 1
poniżej.
4. W ramach Konkursu Uczestnik może dokonać maksymalnie 3 zgłoszeń w miesiącu.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 5
Regulaminu. O dochowaniu terminu decyduje data umieszczenia przez Uczestnika zdjęcia
na koncie Uczestnika w serwisie Instagram.

§ 3 - PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika – w ramach Konkursu – jest sfotografowanie produktów zakupionych w Punkcie Stacjonarnym Nasze Paznokcie. Na zdjęciu ma być widoczna również ulotka Nasze Paznokcie lub powyższa grafika. Po wykonaniu zdjęcia należy umieścić je na swoim profilu w serwisie Instagram, oznaczyć @Naszepaznokciepl oraz opatrzyć odpowiednim hashtagiem
#NaszePaznokcieRybnik – jeśli zakupy zostały zrobione w Rybniku
#NaszePaznokcieRaciborz– jeśli zakupy zostały zrobione w Raciborzu
#NaszePaznokcieGliwice– jeśli zakupy zostały zrobione w Gliwicach
oraz opcjonalnie - opisem z informacją o użytych kolorach do wykonania stylizacji.
2. W celu wyboru najlepszych zdjęć Uczestników, Organizator powoła komisję
konkursową (zwaną dalej: „Komisją Konkursową”), w składzie co najmniej 3-osobowym.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego Uczestnika w miesiącu,
według własnej, subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę m.in. twórczy charakter i estetykę. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane będą zwykłą większością głosów, oddanych przez członków Komisji Konkursowej.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Nasze Paznokcie (@naszepaznokciepl) w serwisie Instagram do 5-tego dnia kolejnego miesiąca.

§ 4 - NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano nagrody dla trzech laureatów (dalej: „Laureaci”).
2. Nagrodą za zajęcie:
I. miejsca za zdjęcie z hashtagiem #NaszePaznokcieRybnik jest bon na kwotę 50zł do wykorzystania w Punkcie Nasze Paznokcie w Rybniku.
I. miejsca za zdjęcie z hashtagiem #NaszePaznokcieRaciborz jest bon na kwotę 50zł do wykorzystania w Punkcie Nasze Paznokcie w Raciborzu.
I. miejsca za zdjęcie z hashtagiem #NaszePaznokcieGliwice jest bon na kwotę 50zł do wykorzystania w Punkcie Nasze Paznokcie w Gliwicach

Organizator nagrodzi pozostałe prace bonem -20% na kolejne zakupy.
Bony ważne są do końca miesiąca, w którym ogłoszone były wyniki.

3. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani
roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
4. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
5. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej w Konkursie, Laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody w Punkcie w terminie 14 dni.
6. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim powoduje
utratę prawa do nagrody przez Laureata.
7. W przypadku utraty prawa do nagrody zgodnie z ust. 6 powyżej, nagroda pozostaje
własnością Organizatora.

§ 5 - PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU
1. Uczestnik zapewnia Organizatora, że zamieszczone przez niego zdjęcie na koncie Uczestnika w serwisie Instagram jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej,
wolnej od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich
lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich.
2. Z chwilą umieszczenia zdjęcia na koncie Uczestnika w serwisie Instagram, opatrzonego
hasztagiem #NaszePaznokcieRybnik, #NaszePaznokcieRaciborz, #NaszePaznokcieGliwice, Uczestnik udziela Organizatorowi na okres 5 lat od chwili umieszczenia zdjęcia nieodpłatnego, nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania ze zdjęcia poprzez udostępnianie go na koncie Organizatora w serwisie Instagram, Fanpage Nasze Paznokcie w serwisie Facebook wraz z opisaniem go imieniem i nazwiskiem lub innym oznaczeniem Uczestnika (licencja niewyłączna) w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora. Ponadto Organizator będzie mógł
korzystać ze zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości
i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśmie światłoczułej,
magnetycznej, celuloidowej, nośnikach cyfrowych – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini
Discach, płytach MP3, kliszy fotograficznej, płycie analogowej, dysku optycznym,
kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b) zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym
drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką
zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych,
komputerowych;
c) wprowadzanie do pamięci komputera;
d) wprowadzanie do lokalnych sieci komputerowych;
e) tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek
inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych
zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała;
f) wprowadzanie do sieci teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet, sporządzanie
kopii takich zapisów, oraz rozpowszechnianie (publikacja) w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet; rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora (naszepaznokcie.pl), na profilach Organizatora w portalach społecznościowych (w tym w
serwisach: Facebook, Instagram, Twitter); w tym m.in. na:
− Fanpage na Faceboooku: (dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/NaszePaznokcie );
− Twitter (dostępnym pod adresem: https://twitter.com/nasze_paznokcie
− Instagram (dostępnym pod adresem: https://instagram.com/naszepaznokciepl
− strona internetowa dostępna pod adresem: http://naszepaznokcie.pl

3. Poprzez opublikowanie zdjęcia Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu w celach związanych
z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora, w szczególności w
sposób opisany w ust. 2 powyżej.
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw
własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, związanych z opublikowanym
zdjęciem. W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub rozporządzania zdjęciem przez
Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przeciwko
Organizatorowi wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z uzasadnionymi, udokumentowanymi
roszczeniami w zakresie ww. praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 6 - REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu.
2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: info@naszepaznokcie.pl
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby
zgłaszającej reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji.
4. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie odpowiedzi nastąpi w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji
przekazane zostanie w formie elektronicznej.
5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia swoich praw zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami.

§ 7 - DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, wydania nagród, rozliczenia
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji
Uczestników.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając dane osobowe, osoba podająca dane
wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania
oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na
adres e-mail Organizatora focus@naszepaznokcie.pl

§ 8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na
zasadach określonych w Regulaminie.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia
o rezygnacji na adres e-mail info@naszepaznokcie.pl. Rezygnacja w przypadku Laureata
powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek, gdy konieczność jej
wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile
nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie
Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej, o której mowa w § 1 ust. 6
Regulaminu.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu znaleźć można pod adresem o której mowa w § 1
ust. 6 Regulaminu.
5. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych
i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach
mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie
obowiązujące przepisy polskiego prawa.
7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani
przeprowadzany przez serwis Instagram lub serwis Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą
w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki), ani inny z nimi związany. Instagram,
ani Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.